สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ (บ้านเฟื่องฟ้า) Home for Disabled Babies (Bann Fuengfah) Department of Social Development and Welfare Ministry of Social Development and Human Security
 

ณ วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐
ชาย ๒๔๙ คน
หญิง ๑๖๙ คน
รวม ๔๑๘ คน

ชื่อผู้มีจิตศรัทธาเลี้ยงอาหารเด็ก
ประจำวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐

อาหารกลางวัน

อาหารเย็น

 

คุณเพชรลดา รุ่นเจริญ

 

สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง

 
จำนวนผู้เข้าชม Website counter