สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา (บ้านเฟื่องฟ้า) Home for Disabled Babies (Bann Fuengfah) Department of Social Development and Welfare Ministry of Social Development and Human Security
 

ณ วันที่ ๑ กรกฏาคม ๒๕๕๘
ชาย ๒๔๒ คน
หญิง ๑๖๙ คน
รวม ๔๑๑ คน

ชื่อผู้มีจิตศรัทธาเลี้ยงอาหารเด็ก
ประจำวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘

อาหารกลางวัน

อาหารว่าง

คุณภัทรภร สิทธิถาวรกุล

คุณวรญา โลหะวิบูลย์ทรัพย์

จำนวนผู้เข้าชม Website counter