สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา (บ้านเฟื่องฟ้า) Home for Disabled Babies (Bann Fuengfah) Department of Social Development and Welfare Ministry of Social Development and Human Security
 

ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙
ชาย ๒๔๔ คน
หญิง ๑๖๖ คน
รวม ๔๑๐ คน

ชื่อผู้มีจิตศรัทธาเลี้ยงอาหารเด็ก
ประจำวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙

อาหารว่าง

อาหารเย็น

 

คุณปิยนุช สุขศิริกุล

 

คุณภัทรวดี หอมสมบัติ

 
จำนวนผู้เข้าชม Website counter