สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ (บ้านเฟื่องฟ้า) Home for Disabled Babies (Bann Fuengfah) Department of Social Development and Welfare Ministry of Social Development and Human Security
 

ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ชาย ๒๕๐ คน
หญิง ๑๗๐ คน
รวม ๔๒๐ คน

ชื่อผู้มีจิตศรัทธาเลี้ยงอาหารเด็ก
ประจำวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

อาหารกลางวัน

อาหารว่าง

 

คุณพิชา ศรีศันสนีย์

 

คุณมิรินดา กสิวิทย์อำนวย

 
จำนวนผู้เข้าชม Website counter