Fueng Fah Home For Persons with Disabilities Protection and Development,Nonthaburi Province
 

ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐
ชาย ๒๔๖ คน
หญิง ๑๕๙ คน
รวม ๔๐๕ คน

ชื่อผู้มีจิตศรัทธาเลี้ยงอาหารเด็ก
ประจำวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

อาหารกลางวัน

อาหารว่าง

 

คุณศิรพัฒน์ คุณจักรเสรี

 

คุณวิภารัตน์ โกวิทย์แสงทอง
 
จำนวนผู้เข้าชม Website counter