สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา (บ้านเฟื่องฟ้า) Home for Disabled Babies (Bann Fuengfah) Department of Social Development and Welfare Ministry of Social Development and Human Security
 

ณ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗
ชาย ๒๓๙ คน
หญิง ๑๖๗ คน
รวม ๔๐๖ คน

ชื่อผู้มีจิตศรัทธาเลี้ยงอาหารเด็ก
ประจำวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗
อาหารกลางวัน
อาหารว่าง
คุณธนกร - คุณอภิญญา รังสิมันตุชาติ
ร้อยโทหญิง ณัฐกัณฑ์ ชัชวาลย์พันธ์

จำนวนผู้เข้าชม Website counter