สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา (บ้านเฟื่องฟ้า) Home for Disabled Babies (Bann Fuengfah) Department of Social Development and Welfare Ministry of Social Development and Human Security
 

ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙
ชาย ๒๓๗ คน
หญิง ๑๖๓ คน
รวม ๔๐๐ คน

ชื่อผู้มีจิตศรัทธาเลี้ยงอาหารเด็ก
ประจำวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙

อาหารกลางวัน

อาหารเย็น

คุณณัฐธิรา งามเลิศกุล คุณสุภาคม โลจนเศรษฐ

จำนวนผู้เข้าชม Website counter