สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา (บ้านเฟื่องฟ้า) Home for Disabled Babies (Bann Fuengfah) Department of Social Development and Welfare Ministry of Social Development and Human Security
 

ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
ชาย ๒๑๔ คน
หญิง ๑๗๐ คน
รวม ๔๑๑ คน

ชื่อผู้มีจิตศรัทธาเลี้ยงอาหารเด็ก
ประจำวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

อาหารกลางวัน

อาหารเย็น

คุณธัญญา นุภากรณ์ คุณกัลยาณี วรรณศรี

จำนวนผู้เข้าชม Website counter