สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา (บ้านเฟื่องฟ้า) Home for Disabled Babies (Bann Fuengfah) Department of Social Development and Welfare Ministry of Social Development and Human Security
 

ณ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘
ชาย ๒๔๘ คน
หญิง ๑๖๘ คน
รวม ๔๑๖ คน

ชื่อผู้มีจิตศรัทธาเลี้ยงอาหารเด็ก
ประจำวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘

อาหารกลางวัน

อาหารเย็น

คุณบุญภัสร์ อัศวเสตกุล คุณพศวีร์ จิรเมธ

จำนวนผู้เข้าชม Website counter