สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา (บ้านเฟื่องฟ้า) Home for Disabled Babies (Bann Fuengfah) Department of Social Development and Welfare Ministry of Social Development and Human Security
 

ณ วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘
ชาย ๒๔๗ คน
หญิง ๑๗๑ คน
รวม ๔๑๘ คน

ชื่อผู้มีจิตศรัทธาเลี้ยงอาหารเด็ก
ประจำวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘

อาหารกลางวัน

อาหารเย็น

คุณอุษา สมศรีรื่น

คุณภานุวัฒน์ ผ่องใส

จำนวนผู้เข้าชม Website counter