สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา (บ้านเฟื่องฟ้า) Home for Disabled Babies (Bann Fuengfah) Department of Social Development and Welfare Ministry of Social Development and Human Security
 

ณ วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘
ชาย ๒๔๗ คน
หญิง ๑๗๑ คน
รวม ๔๑๘ คน

ชื่อผู้มีจิตศรัทธาเลี้ยงอาหารเด็ก
ประจำวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘

อาหารกลางวัน

อาหารว่าง

คุณนิรันดร์ วงษสนธิ

คุณจารุณี เวชกรณ์

จำนวนผู้เข้าชม Website counter