สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา (บ้านเฟื่องฟ้า) Home for Disabled Babies (Bann Fuengfah) Department of Social Development and Welfare Ministry of Social Development and Human Security
 

ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗
ชาย ๒๔๑ คน
หญิง ๑๗๔ คน
รวม ๔๑๕ คน

ชื่อผู้มีจิตศรัทธาเลี้ยงอาหารเด็ก
ประจำวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗
อาหารกลางวัน
อาหารว่าง
พ.อ.ปรีชา สันติเวชชกุล
คุณวนิดา พรกิจการุณย์

จำนวนผู้เข้าชม Website counter