สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ (บ้านเฟื่องฟ้า) Home for Disabled Babies (Bann Fuengfah) Department of Social Development and Welfare Ministry of Social Development and Human Security
 

ณ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
ชาย ๒๔๗ คน
หญิง ๑๖๖ คน
รวม ๔๑๓ คน

ชื่อผู้มีจิตศรัทธาเลี้ยงอาหารเด็ก
ประจำวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙

อาหารกลางวัน

อาหารเย็น

 

คุณธนกิจ คงบุญวิจิตร

 

คุณสุรสิทธ์ - คุณสุปราณี ภู่ริยะพันข์

 
จำนวนผู้เข้าชม Website counter