สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา (บ้านเฟื่องฟ้า) Home for Disabled Babies (Bann Fuengfah) Department of Social Development and Welfare Ministry of Social Development and Human Security
 

ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘
ชาย ๒๔๗ คน
หญิง ๑๗๓ คน
รวม ๔๒๐ คน

ชื่อผู้มีจิตศรัทธาเลี้ยงอาหารเด็ก
ประจำวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘

อาหารกลางวัน

อาหารเย็น

คุณณัฐธีรา งามเลิศกุล

คุณณัฐธีรา งามเลิศกุล

จำนวนผู้เข้าชม Website counter