วันที่
อาหารกลางวัน
อาหารว่าง
อาหารเย็น
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      
21      
22      
23      
24      
25      
26      
27      
28      
29      
30      

 

วันที่
อาหารกลางวัน
อาหารว่าง
อาหารเย็น
1 คุณเอม คุณสุมิตตา สุนทร สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
2 คุณนุศรา งามวิถี คุณนีรพัฒน์ เจริญรัตกุล สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
3 สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณจริยา สมจิตต์ชอบ
4 คุณทา เลขาวิวัฒนกุล คุณฉัตรแก้ว คุ้มเหลี่ยม สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
5 คุณฐิตดา พยางธาตกร สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
6 คุณธิดา ชนะชัยโสณน สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณแอร ธรกร เส็งสำเภา
7 คุณสุธีรา ตันติศรีเจริญกุล คุณพิชญประอร วัฒนเพธาย สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
8 คุณจิตติมา ตั้งณัฐธกฤต คุณจรรยา นนกระโทก สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
9 สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
10 สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณพิมพ์ประภัทร (ปูเป้)
11 สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณประภาวดี อุททัยนฤมล สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
12 คุณเสริมสุข สุวรรณาภรน์ นักเรียนเก่าอำนวยศิลป์ รุ่น 65 สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
13 คุณเนตรนภา ทองสุข คุณฟ้า และคุณปริบ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
14 คุณนภาพร หมื่นอภัย คุณศิลกระแส จิตติพัทธพงศ์ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
15 สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
16 คุณเพชรปวีณ์ หิรัญกุลชัชวาล สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
17 คุณต่าย คุณนฤมล คุณจันทกานต์ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
18 คุณธีราภรณ์ ศรีเจริญวงศ์ และคณะ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง บริษัทพีไฟฟ์แมเนจเม้นท์ โดยคุณฐิติพงศ์ แย้มชื่น
19 สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณนฤมล แตงอ่อน สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
20 คุณมา คุณศรัญญา เผาวกุลวัฒนา สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
21 สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณจินดาพร จันทคุณ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
22 คุณมัญช์ณิชา สุขแจ่ม สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
23 สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณปิยนุช สุขศิริกุล สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
24 คุณพีระพรรณ อันโยธา สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
25 คุณปาณิสรา ยูเวซ คุณแบ็งค์ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
26 สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณจิตรลดา อนุศาสตร์ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
27 สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณนงลักษณ์ เจนจันทรา สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
28 สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
29 คุณดวงตา ส่งสัมพันธ์ คุณศิริพร อินพรม สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
30 คุณกัญญ์ธนิส ศิริโชติญาพงศ์ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณนงลักษณ์ จันทร์เรืองทิพ
31 คุณนราภรณ์ เภาประเสริฐ คุณโชติกา วัฒนโชติกร สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง

 

วันที่
อาหารกลางวัน
อาหารว่าง
อาหารเย็น
1 สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
2 คุณรัตนากรณ์ วัชโรทัย สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
3 กองทัพบก เจ้ากรมทหารบก สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
4 คุณวรัตน์ฐา สิรศิวะวัฒน์ คุณเอมปวีณ์ จรูญศรีเกียรติ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
5 สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
6 น.พ.จำเนียร สิริวัตถานันต์ คุณหมวย สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
7 คุณศิริเพ็ญ วรงซะมานี สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุรเบญจรารณ์ หร่ายเสียงเพราะ
8 คุณชญานันท์ วรวุติ ณ อยุธยา สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณศุภโชค อนุสูตร์
9 คุณอนัญญา บุญศิริฐากร สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
10 สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
11 สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณนฤมล รัตนะพรพิพัฒน์ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
12 คุณกิตติมา บุญเกียร์ ด.ญ.สิเณห์ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
13 คุณฐิติพงษ์ ปิยะวงศ์ไพบูลย์ คุณสุนิชญา บุญเกื้อ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
14 คุณคารินทร์ ประดิษฐทัศนีย์ คุณประสิทธิ์ ภูติพงศ์เศรษฐ์ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
15 คุณทิติยานีย์ สำเร็จดี และคณะ คุณวิภาดา คุณดิเรก หอมหวล สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
16 คุณเต๋า คุณเนฤจา สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
17 สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
18 คุณวรรณี นะยะเนตร ด.ญ.ชญาภา ชุฒิวณิชชากร สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
19 คุณอรสิริ ทานัชฌาสัย สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
20 สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง พันเอกหญิงรุ่งนภา กีรกะจินดา
21 คุณอุษา สมศรีรื่น คุณญาดา ธีรวโรดม สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
22 คุณรสธร เตชะมงคลาภิวัฒน์ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณจินตนา ธรเสนา
23 คุณอัญชลี บุญวงษ์ คุณปิยนุช สุขศิริกุล สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
24 สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณพิศิษฐ์ แห่งบุญ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
25 บริษัท อินสไบ เอ็น (ไทยแลนด์) จำกัด สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
26 คุณดรุฑ สุนทรปกาสิต คุณสุมิตรา เสริมพงศ์พันธ์ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
27 คุณนวียา วงศ์กิดาถาร สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณเลอศักดิ์ เตชะเศรษฐ์
28 คุณนิกานดา เตียเปิ้น คุณเชอรี่ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
29 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหวชิลงกรณ บดินทรเทพยางกูร พระราชทานเลี้ยงอาหาร เนื่องในวันคล้ายประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าธีปังกรรัศมีโชติ    
30 สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณสุข พร้อมศรีทอง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง