วันที่
อาหารกลางวัน
อาหารว่าง
อาหารเย็น
1 คุณเอปแก้ว ไพรจันดา คุณวินัย คุณสะเทิน วินัยสุรเทิน  
2 คุณณภัสสินี สุวิริยหมั่นกิจ คุณพนิฑา ซองอนันตะรัตน์ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
3 สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณภคิสร ปริยสินพัฒน์ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
4 คุณธัญพร พูลพุ่ม สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณพิมพัชฌา วุฒิพงษ์ธนกุล
5 คุณศรินทิพย์ วงษ์สะอาด สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
6 บริษัท สยามธนากรเอ็นจิเนียร์ริ่ง จำกัด สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณมัลลิกา ตระกูลไทย
7 คุณเขมนิจ อินทองปาน ด.ญ.วิณณดา ด.ญ.มนัสนัน ด.ช.กวินทร์ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
8 คุณปิยวรรณ โพธิ์ทอง และคณะ คุณกนกพร คุณณรล วิทูรประสาทผล สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
9 คุณบุษรา จิตพนมกาญจน์ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณจุฑาทิพย์ แสงศิลา
10 พระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ    
11 คุณเอกรัฐ ธเนศรักษา สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณยูริ อาไซ
12 คุณสุภาวด คุณจักรเสรี สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
13 สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณศศกร ทุมวิภาต สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
14 คุณณรงค์ ลิมปสนธิพงษ์ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณณัฐรตา ฐิตินาถวงศ์
15 คุณอารมณ์ รัตนวงศ์พิบูลย์ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง บริษัท 168 เค.ซี.พี จำกัด
16 คณะคุณจิรยุ อานุภาวธรรม คุณปิยนุช สุขศิริกุล สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
17 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร    
18 คุณภาณิชา สัตยาประเสริฐ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
19 คณะคุณจิรวัฒน์ อานุภาวธรรม สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณปภาพร งามพิทักษ์จิตต์
20 คุณอภิญญา หมั่นคติธรรม สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
21 คุณจิราภัค หวังอนุตร สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณฝ้าย
22 คุณภามณี เกษมสันต์ ณ อยุธยา คุณธัญภัค สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
23 สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณกุ้ง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
24 คุณกษิดิ์เดช สาโสตร์ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
25 คุณณฤพรรณ เชื้อจินดา คุณประติภา กนกกันฑพงษ์ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
26 สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
27 ด.ช.กษิดิเดช ฐิตเจริญวงศ์ คุณเลอสุข สุวรรณฑล สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
28 คุณสุจิตรา พนมวัน ณ อยุธยา สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณศิรเมศร์ ธนาเศรษฐวรากุล
29 คุณชวฤทธิ์ ฐิตเจริญวงศ์ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณชวฤทธิ์ ฐิตเจริญวงศ์
30 คุณบุศธินทร์ แสนศักดาธนพนธ์ คุณวงษ์รัตน์ ออรัตนชัย สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
31 คุณวิรุฬ รักนุ้ย คุณธิดาวรรณ ตัณทนันท์ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง

วันที่
อาหารกลางวัน
อาหารว่าง
อาหารเย็น
1 คุณชื่นชม นาจรุง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง Khairuddin Niazi
2 คุณธีระ พุฒจันทร์สงศ์ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณรัชพร วรกุล
3 คุณวิวรรชน์ ไกรพิสุทธิ์กุล สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณจตุพร พ่องโกศล
4 คุณชโลทร สมศรีรื่น คุณพชกร ศรียารัน สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
5 คุณกานติมา คลฤทธิ์อาชา คุณกัญญ์วรา รุ่งรัชพันธ์ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
6 คุณปิยรัตย์ ไตรยวงศ์ คุณสุพิรักศ์ จิตประไพ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
7 คุณอัจฉรา เภสัชชา สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณอัจฉรา เภสัชชา
8 คุณสิรินทร ฐิตเจริญวงศ์ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณสิรินทร ฐิตเจริญวงศ์
9 สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
10 คุณมนฑกาญจน์ ชลาพชร คุณสิรินทร ฐิตเจริญวงศ์ ด.ญ.ปพิชญา ยุระมาศ คุณพัฒนัชนันตร เทียมชัย
11 Mrs.Subhagya Singh สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณอรรครัช สุระจรัส
12 ฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย คุณหมี สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
13 คุณบุญณิสา คลฤทธิ์อาชา สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณธนวิศว์ พิศุทรานันท์ คุณปิยนันท์ ศรีชลาชัย
14 คุณสุภา วงศ์ลี้เจริญ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
15 บริษัท 168 เค.ซี.พี. จำกัด สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณศริพัฒณ์ คุณจักเสรี
16 คุณสุชาวดี เลี้ยงเทวา สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
17 คุณสาธิต กฤดิกุล สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณศริเมศร์ ธนเศรษฐ์วรากุล
18 คุณบอย เปล่งแสงทิพย์ คุณนกยูง ใจดี สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
19 คุณผกาวดี สุพรรณมณี สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณทิพาพร ยุพาภรณ์
20 คุณธนพล โชติวรสกุล คุณรัฐดา พุทธพัฒน์พงศ์ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง ด.ช.สรชัช ภูมิดาธนาพร ด.ญ.รมิดา
21 คุณปิยมาภรณ์ พรหมประสิทธิ์ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณณัฏฐพัชร มะลิวัลย์
22 คุณแองเจอร่า สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
23 คุณจุฑารัตน์ วิบูลสมัย คุณปิยะนุช สุขศิริกุล สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
24 ด.ญ.ธัญศศิ พยุงธนากร สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
25 คุณแตง อิ้วตกส้าน สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณชินผพร กิจสถาพร
26 คุณณัฐพงศ์ เลขวัต สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณองศ์อร อุมาภรณ์สกุล
27 คุณโอปอล์ ศรีประพัติ คุณชาลิสา ฤทธิเดช สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
28 คุณอภิญญา วงษ์รัตน์ คุณยอด ภู่พานิช สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
29

คุณพัมน์ชนันตร์ เทียมชัย คุณชัยวิทย์ ชัยวิรัตน์นุกูล

คุณอาดม ทองเปราะ คุณทวี ดวงโทโคตร

คุณปฏิพัทธิ์ พรหมศรี คุณอภิชาติ พาณิชยกุล

สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณกัญจน์ติกข์ จิรพรชัยสกุล
30 คุณโชติกา วัฒนาโชติกา สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณจิรนันท์ จิตรีงาม

 

วันที่
อาหารกลางวัน
อาหารว่าง
อาหารเย็น
1 คุณชลวัชร เรืองรุจระ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง กลุ่มเพื่อนสวนอนันต์
2 คุณยุทธนา สีดาราช สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณวรรณา สีรีวัตว์
3 คุณเหมวรรณ ภูผานี คุณฉัญมณทน์ อมรเวช สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
4 คุณชยุตย์ ยอดมนต์ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง ดร.พล คุณอลิสา คุณริชาภา คุณณครา (อินทเสนี)
5 คุณอัมภาภรณ์ สิริวัตถานันต์ คุณกวิตา คงสุพรศักดิ์ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
6 คุณเสริมสุข สุวรรณาภรณ์ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณฐิตญา พยุงธนากร
7 คุณสุธีรา ตันติศรีเตริญกุล สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณกฤศ สุขรา
8 กรมควบคุมมลพิษ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณไพลิน จันทร์สว่าง
9 บริษัทปทุมธานี บริลเวอรรี่ จำกัด สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
10 ด.ช.ณกฤษณ์ กิ่งพุทธพงษ์ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณรจเรข เบญจมภิณโญ
11 คุณพัสนันต์ พรตชรัสมมิ์ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณธัญชนก เกี๋ยวคำ
12 คุณสนาภา ตั้งโสภณ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณพรทิพย์ เจนจตุรงค์
13 พันตรีพัชรนันท์ พลูสวัสดิ์ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง นักเรียนเก่าอำนวนศิิลป์ รุ่น 65
14 นายแพทย์ พิทักษ์ เล่าเกริกเกียรติ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณสุรศักดิ์ พุทธวงศา
15 บริษัท 168 เคซีพี จำกัด สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณฐนกร แตงกลิ่น
16 คุณณัฐกานต์ ต้นติพจพันธ์ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง น.ต.พชร รัตนวงศ์
17 มูลนิธิ ร.พ. เจริญกรุงประชารัตน์ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณอิสริยะ อุระคินท์และเพื่อนๆ
18 MB Connection Thailand สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณไพสิฐ กนกกันทพงษ์
19 คุณโรเบริต์ กอชซลิ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง หจก. ทรัพย์มงคลสมาร์ทเพรส
20 คุณอังสุมาลี สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณญาณิกา อรุณจักร
21 คุณธนาชัย ไกรศักดาวัฒน์ คุณกรรณิการ์ มีสวัสดิ์ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
22 คุณRoony Lau สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณกรองแก้ว ซิ่ว
23 คุณมยุรี แสนนาใต้ คุณสุชิน เลิศวนิชกิจกูล สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
24 คุณNATHANSTERN คุณปิยนุช สุขศิริกุล สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
25 สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
26 คุณธาพิดา พุนทิกาพักร์ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณเพ็ชรรัตน์ จุ้ยเจริญ
27 สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณชัยรัตน์ รุ่งมณีรัตน์ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
28 แม่ชีแฉลัม ยิ่งเจริญนาและครอบครัว สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง น.อ.จุติ คุณเจิดศักดิ ฉิมคล้าย
29 คุณกรอาภา สุนทรปกาสิต สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณนงนภา พัฒนะอรุณ
30 คุณนงลักษ์ จันทร์เรื่องทิพย์ คุณเอกชัย จักรวาลพิทักษ์ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
31 ดร.ปัณณวิชญ์ พิลูบธนาภิรมย์ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง ดร.ปัณณวิชญ์ พิลูบธนาภิรมย์