วันที่
อาหารกลางวัน
อาหารว่าง
อาหารเย็น
1 คุณณษภร สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณณษภร
2 คุณณัฐพล ฐิตเจริญวงศ์ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณณัฐพล ฐิตเจริญวงศ์
3 คุณจำเนียร ใจทัศน์กุล คุณสมเกียรติ ศิริธัญญะรัตน์ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
4 คุณแพง ชินพงศ์ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณณษภร
5 บริษัทวิริวิริยา กรุ๊ป จำกัด สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณอภิษฐา รัตนโอกาส
6 คุณวสุ นพนันท์โชติ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
7 พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
8 คุณณษภร สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณณษภร
9 คุณพิมลพร ไชยพรหมมา สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณองค์อร อุมาภรณ์กุล
10 คุณอรยา ประเสริฐ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณศิรเมศร์ ธนเศรษฐ์วรากุล
11 คุ.ธงธวัช บุญย้อยหยัด สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณปรางทิตย์ อาทิตย์ฉาย คุณภัคษนัญฐ์ พฤทธิ์ศุภกานต์
12 คุณรินรดา เจริญวิทรัยสกุล สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณณษภร
13 คุณสวัตติ์ ชยะ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณสวัตติ์ ชยะ
14 คุณทองสุข พิพัฒน์นวกิจ คุณกาญจนา หมื่นสิทธิแพร่ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณณษภร
15 บริษัท เอิล เอ็น อาร์ อาร์ เอส โซ ซิเอทส์ จำกัด สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณณษภร
16 คุณอานนท์ สิทธิเวช สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณรมิดา ไชยภรธรรม
17 คุณเศรษฐวัฒน์ ตระกูลภักดีชุมพล สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณธนะวรรธน์ บริพัธรริธนโชติ
18 พลเรือโทวรศักดิ์ ปุณยานันต์ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณณษภร
19 คุณสุรเชษฐ์ ศิริวงศ์ทรัพย์ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณนภาวิไล รังศ์สิงห์พิพัฒน์
20 คุณณษภร คุณปิยนุช สุขศิริกุล สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
21 คุณพงศ์สันต์ เศรษฐพฤกษา สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณณษภร
22 บริษัท ดิจิตอลคอมจำกัด สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณณษภร
23 คุณจารุวรรณ ตั้งโชภณ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณสมรักษ์ เหลืองธีรภาพ คุณจักรัตน์ เหลืองธีรภาพ
24 บริษัท ฮาวเวิร์ด ลิฟท์ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณสฐีรณัฐ ลาภไกวัล คุณณัฐสมน เทวฤทธิ์
25 คุณอุษณีย์ มีลาภา คุณสุนิยาต์ อมรพิมล สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
26 บริษัท 168 เค.ซี.พี. จำกัด สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณณษภร
27 คุณไทร่า ฟรังเงอร์ คุณไทร่า ฟรังเงอร์ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
28 บริษัท พีทีเอส คอมมิเนชั่น จำกัด สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณกุลชญา พูลจำปา
29 คุณชยุต เศรษฐพฤกษา สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณณษภร
30 คุณพิสิษฐ์ นัตรวิวัฒนากุล คุณ นุจรี ขาวฉวีรัตนชาติ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณญาดา เตาลยานนท์
31 คุณชัชฎา พยุงธนากร และครอบครัว สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณวิวัฒน์ ภู่เพียงใจ

 

วันที่
อาหารกลางวัน
อาหารว่าง
อาหารเย็น
1 คุณภนิดา วิสยาคม สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณสุวรรณี ศรีรัศมี คุณวราทิพย์ จินดาน้อม
2 สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณโยธกา จริยวานิชวงศ์
3 คุณกิตติ อังคณาภักดี สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณสุทธิรา แสนนาใต้
4 ด.ช.กฤตธาม สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง ด.ช.กฤตธาม
5 บริษัทวิริวิริยา กรุ๊ป จำกัด สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณวนิดา รุ่งมณีรัตน์
6 คุณปานรดา เต็มมณี สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณณษภร
7 คุณณษภร สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณณษภร
8 บริษัท 168 เค ซี พี จำกัด สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
9 คุณนัทธสันต์ จิรภาวสุทธิ์ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณณษภร
10 คุณดวงนภาภรณ์ วงศาโรจน์ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
11 คุณศุทธภา นพนันท์โชติ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง กลุ่มอัฐฎาพร
12 คุณจันทนา ฤกษ์อินทรีย์ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณศิรเมศร์ ธนเศรษฐวรากุล
13 คุณวสัตติ์ ชยะ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
14 คุณนิศมัย ชัพประดิษฐ์ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณณษภร
15 หจก แฮร์แคร์โฟร์ยู คุณบุณยนุช บุญญาภิภัทร สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
16 คุณนภัสรา ธรรมจักร สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณณษภร
17 สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณเพชรมณี สวัสดิ์ธงชัย สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
18 พันเอกหญิงพอใจ คชสุวรรณ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณวราภรณ์ ม้ามงคล
19 คุณกิติภัส เพ็งศรี สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณวิชัย คุณอาริณี ตั้งจริยะสกุล
20 คุณลาวัณณ์ คัดนานต์ คุณปิยนุช สุขศิริกุล สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
21

คุณภาวนา เหลืองประเสริฐ คุณสมศรี ศิริมงคลสกุล คุณอรทัย ปิ่นเพ็ชร

สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณณษภร
22 คุณพิภาดา วงศพ่าห์ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณณษภร
23 คุณจารุวรรณ์ ปานทอง คุณธัญพร ธัญญากิจพิทยา สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
24 บริษัทพฤกษา ภัสสร 2 สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณการุณ ฐนกรวงศ์
25 คุณอัมภาภรณ์ สิริวัตถานันต์ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณมุทิตา นุชอุดม
26 คุณสุภาพร พุลสถิติวัฒน์ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณเอกอัคร พิทยชินโชติ
27 คุณนาวิน ไชยาชาคร สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณนงลักษณ์ จันทร์เรื่องทิพ
28 คุณปรารถนา ทองสัมฤทธิ์ คุณมณนภา แก้วมงคล สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
29 คุณอำไพ วิชิตทรัพยากร สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณณษภร
30 คุณณษภร สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณณษภร

 

วันที่
อาหารกลางวัน
อาหารว่าง
อาหารเย็น
1 คุณอารมณ์ ฐิตเจริญวงศ์ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณอารมณ์ ฐิตเจริญวงศ์
2 คุณมณีรัตน์ วัฒนวงษ์คีรี คุณอารมณ์ ฐิตเจริญวงศ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ปฐมศึกษา
3 ครอบครับพฤกษ์สุนทร ครอบครัวโตปิตุมาตุคุณ คุณชีวาภา โพธยานวัตร คุณอารมณ์ ฐิตเจริญวงศ์
4 บริษัท IFCG Andrew ten คุณอารมณ์ ฐิตเจริญวงศ์
5 วิริวิริยา กรุ๊ป จำกัด สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณประภาพร อัศยเผ่า
6 คุณณชนก จ่าภา สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณดามท์ ณภพภัทรรัชชานนท์กุล
7 คุณศิริรัตน์ โดษนันทน์ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณบุนยาพร ดลฤทธิ์อาชา
8 คุณภัทริน วชิรคพรรณ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง บริษัท 168 เค.ซี.พี จำกัด
9 สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณญุณยาพร ดลฤทธิ์อาชา
10 คุณพรทิพา วงษา สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณไรรัช ศรีไพร คุณนราวุธ ศิริกุลทอง
11 สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณฐิติรัตน์ วงศ์วิทูรวัฒนา
12 ด.ช.วรกฤต ทานัชฌาสัย สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณนิลยา คงธรรม
13 คุณวสวัตติ์ ชยะ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณวสวัตติ์ ชยะ
14 คุณนภัสพร เพ็ชรสันทัด สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
15 คุณสายพิน กล่อมกลิ่น สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณศิรเมศร์ ธนเศรษฐ์วรากุล
16 บจก ปุณณศิลป์อินทีเรียกรุ๊ป สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณปารดา เต็งมณี
17 คุณชุติพันธุ์ แก้วลี สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณยุวทิพย์ อาระยานิมิตสกุล
18 สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
19 คุณลภัสรดา อัครธนบดี คุณณัฐกร ศรีเพ็ง คุณจันทร์ฉาย บุญชู สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณลภัสรดา อัครธนบดี คุณณัฐกร ศรีเพ็ง คุณจันทร์ฉาย บุญชู
20 คุณบุญญภัสร์ อัศวเสตกุล คุณวริษฐา ดินอุดม สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
21 คุณอภิษฐา รัตโอภาส สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง เดอะพรีเมี่ยม ซุปเปอร์ ริช คอร์ ปอ เรชั่น จำกัด
22 คุณสรุศักดิ์ ธีระไชยกุล สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณชนนิกานต์ จันทร์กระจ่างแจ้ง
23 คุณปภาวรินทร์ สุภาสวัสดิ์ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณบุษบา อุดมศิริกุล
24 คุณเดล็ดดาว วงศ์วิเศษไพบูลย์ คุณชัยรัตน์ ยิ่งเชิดชูเกียรติ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณกัมพล ลิโกมล
25 คุณมุกดา กลิ่นหอม คุณปิยนุช สุขศิริกุล สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
26 คุณสมสุข อยู่สุข คุณสมสุข อยู่สุข สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
27 คุณวิโรจน์ ปิยะวงศ์ไพบูลย์ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณรัตนากร สุขละมูล
28 IMDP 21 สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณสรรค์พล ป้องกันภัย
29 หจก สหวัล สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณปิ่นศรี ลิยะมาพรสกุล
30 คุณนรมนกร รักกลัด สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณสมิณณ์ คุณจักรเสรี
31 คุณภูดิท โพธัมนัส คุณฤทัยวรรณ ห่มเช้า สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง