วันที่
อาหารกลางวัน
อาหารว่าง
อาหารเย็น
1 คุณธงชัย คุณชัชฏา พยุงธนากร คุณแพรว สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
2 หม่อมหลวงพงศ์ธร เกษมสันต์ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
3 คุณภัทรานิษฐ์ เตชะกุลวณิชย์ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
4 คุณธนนริศร์ ศิริมุขธนานันท์ คุณเศรษฐพัฒน์ เกษมศุภนันท์ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
5 คุณนพัชนันต์ นวกิจรังสรรค์ คุณรัชนีกร ปรืองาม สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
6 คุณธัญญ์นลิน รุ่งสิกุลวัฒน์ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณวุฒิชัย สิมะยจวบุญ
7 สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณกิตติ์รวี ศักยะชุติพัฒน์
8 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์สิรวัณณวรีนารีรัตน์ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
9 ศูนย์หนังสือ ม.เกษตรศาสตร์ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
10 สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณภาคิน ภูตระกูล สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
11 คุณสิริกร นนท์วรกิจ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
12 สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
13 คุณปิ่นศรี ลิยะมาพรสกุล คุณกิตติ บุญเกิดทรัพย์สิน สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
14 คุณณัฏฐพัชร์ สิริวราธีรภัทร สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
15 สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณอรอนงค์
16 คุณพลอย คุณปิยนุช สุขศิริกุล สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
17 สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณปาล์ม สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
18 คุณวีนา คุณวราภรณ์ พรมมาสี สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
19 ด.ญ.ศิวปรียาพร มณีสุวรรณ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
20 ด.ญ.ณริศรากร ไชยพยอม สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง ด.ญ.ณริศรากร ไชยพยอม
21 สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
22 สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
23 คุณภพ วศินวสุกุล คุณเทียมแข จักรวุฒิ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
24 คุณขวัญธิดา คุณวีริส คุณอธิศ วัฒนวรกิจกุล คุณพาธิดา แซ่ลิ้ม สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
25 สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
26 คุณวราภรณ์ ปิ่นแก้ว คุณภัสสร บุญศิริ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
27 สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
28 คุณบัญชา ชำนาญจักร สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
29 สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
30 สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณอรยา ขาวบริสุทธิ์ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
31 คุณธัญธร เขมาวุฆฒ์ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง

วันที่
อาหารกลางวัน
อาหารว่าง
อาหารเย็น
1 คุณวรวรรณ ศรีเจริญ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
2 คุณชัญญาพัชญ์ โสภณริธิมาพงษ์ คุณวิชุชตา คำใบ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
3 คุณยุภารัตน์ อุตมะพันธุ์ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
4 คุณสุวรรณรัตน์ ตะกูล สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
5 คุณสุรศักดิ์ ธรรมประเสริฐ คุณอำไพ มอสี สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
6 คุณปภพโชติ คงดี สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณนิษฐ์วดี สินหิรัญวัฒนกุล
7 สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณนพดล ภิภพสุขาวดี
8 คุณอานนท์ ลิมป์พิพัฒน์กุล สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณมุก
9 คุณธงธวัช บุญย้อยหยัด สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณมนัสนันท์ แสงสว่างวัฒนะ
10 คุณธงธวัช บุญย้อยหยัด สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณมนัสนันท์ แสงสว่างวัฒนะ
11 ป้าโอ คุณปิยนุช สุขศิริกุล สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
12 คุณจิราพร อัยสานนท์ คุณพรชนก ปิ่นภู่ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
13 บริษัทไทยเทรดเน็ท จำกัด สำนักวิชาการ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
14 คุณพิมลพร ไชยพรหมมา คุณธีระศักดิ์ คชนิล สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
15 คุณอานนท์ สิทธิไวช สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง พลเรือโทรวรศักดิ์ ปุณยานันต์
16 คุณศิรเมคร์ ธนเศรษฐ์วรากุล สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณเศรษฐวัฒน์ ตกูลภักดีชุมพล
17 คุณกฤตธัช อ่อมสน สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
18 คุณชนันธิดา คงทอง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง บริษัท พอสเน็ท จำกัด
19 คุณสุรเชษฐ์ ศิริวงศ์ทรัพย์ คุณสุขฤทัย ภูติพงศ์เศรษฐ์ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
20 สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณแนน คุณก๊อบ และครอบครัว สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
21 คุณพงศ์สันต์ เศรษฐพฤกษา คุณทิพรัตน์ แก้วกะแสร สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
22 คุณวงศ์วิบูลย์ เถลิงศรี สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณศศิธร คหะวงศ์
23 คุณเปล่ง มีใย สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง กลุ่มต้นกล้าจิตอาสา
24 Benz and Boss สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณอารยา สกุนะสิงห์
25 ฝ่ายบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
26 คุณเชิดชาย ชนะชัย สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง บริษัท 168 เค.ซี.พี. จำกัด
27 สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณฐาริกาญจน์ ถีระชิงชัย สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
28 คุณชยุต เศรษฐพฤกษา คุณกมลฉัตร รัตนรุจ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
29 คุณพิสิษฐ์ ฉัตรวิวัฒณากุล คุณสุจิตรา เมทินีวัฒนาวงศ์ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
30 คุณสมชัย กิติวัลย์กุล คุณโน็ต สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
31 คุณชัชฎา พยุงธนากร สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง

วันที่
อาหารกลางวัน
อาหารว่าง
อาหารเย็น
1 คุณสิริรัตน์ โดชะนันทน์ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณสุวรรณี ศรีรัสศมี
2 คุณพนิดา วิสยาคม สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
3 คุณวนิดา รุ่งมณีรัตน์ คุณชัญญาพัชญ์ โสภณริธิมาพงศ์ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
4 ด.ช.กฤตธาม ฐิตเจริญวงศ์ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง ด.ช.กฤตธาม ฐิตเจริญวงศ์
5 สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
6 คุณวรรวิศา ศิริโชค สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง บจก. เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป (แบรนด์ คัตสึยะ)
7 คุณพีรสันติ ตันประเสริฐ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
8 คุณนภรัตน์ เลิสสามารถ คุณปลา สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
9 คุณสุจิตรา สุนทรภาระสธิตย์ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
10 คุณพงศธร ขาวขำ คุณพิมพิลา ขาวขำ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณพงศธร ขาวขำ คุณพิมพิลา ขาวขำ
11 คุณศิรเมศร์ ธนเศรษฐ์วรากุล คุณกรณ์รณัฐ ภาษิต สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
12 สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณธนทัต สิทธิชัย สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
13 สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณโศจยา อินทะแสน
14 คุณโกสุมหอมแย้ม สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สมาคมอาศรม วัฒนธรรมไทยภารตะ
15 บริษัท 168 เค.ซี.พี. จำจัด คุณปิยนุช สุขศิริกุล สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
16 คุณนภัสรา ธรรมจักร ABSOLUTE HEALTH บริษัท ไทยออปโป้ จำกัด เขต 1 สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
17 พันเอกนรณัฎฐ์ สุวรรณวงศ์ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณองค์อร อุมาภรณ์สกุล
18 คุณณิชยา โกศวงศ์ คุณนภาพร สิทธิโชคพันธ์ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง พันเอกหญิงพอใจ คงสุวรรณ
19 สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณลภัสวรรถ์ ควรลง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
20 คุณลาวัณณ์ คัตนานต์ คุณวริศรา มีชัยผาสุข สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
21 คุณผกาวดี สุบรรณมณี คุณขวัญหทัย แช่มนาสวน สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
22 คุณพริ้ม คุณณัฐฐนันฐ์ ธเนศวรโชติ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
23 ด.ญ.พิมพ์จุฑา นพนันท์โชติ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณไชยวัฒน์ ทองบ่อ
24 คุณธีระ พุฒจันทรวงศ์ คุณยุทธนา อัมพร สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
25 ด.ช.ภูวดล เสาะแสวง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณนิอร เตชะทวีวัฒน์
26 คุณภาวนา เหลืองประเสริฐ คุณสมศรี ศิริมงคลสกุล คุณอรทัย ปิ่นเพ็ชร์ คุณอมรา วิสุวัธน์พานิช สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
27 สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณแอน
28 คุณปรารถนา ทองสัมฤทธิ์ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณศิริพร ศิริวรรณชัย
29 คุณอำไพ วิชิตทรัพยากร สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
30 สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณชนิตา ลังกา คุณสาลี ช้างสว่าง