วันที่
อาหารกลางวัน
อาหารว่าง
อาหารเย็น
1 สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณธเนศ กลิ่นไก่ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
2 ภ.ต.ดร.วิภา วารุพันธ์ คุณศิริภัณฑ์ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
3 คุณเขมรินทร์ ออเกซ คุณเล็ก สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
4 สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง ด.ชณัฐดรุตม์
5 คุณธัญภัส ตั้งเมธากุลภัทร สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณธัญภัส ตั้งเมธากุลภัทร
6 คุณมุกดา กลิ่นหอม สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
7 คุณวิภาวี คุณมณฑิรา สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
8 คุณเอกรัตน์ ต.เจริญ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณกัณปภัส โพธิสาร
9 คุณภัทรญาณี ทับสุข สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
10 ด.ช.ชยพล โมซิน สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
11 คุณธงชัย พยุงธนากร คุณณัฐพงษ์ เฮงไพศาลศิริ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
12 คุณวีรยุทธ ล้อทองพาณิชย์ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
13 คุณสุขภัสสร ทองคำ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
14 คุณประเวศ ฐิตเจริญวงศ์ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
15 คุณพีีณพิมพ์ วงศ์ภักดี สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณเรวัต วงศ์รัตนวรรณ
16 สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
17 สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณปิยนุช สุขศิริกุล สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
18 สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณบุ๋ม สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
19 คุณภคิสร ปริยสินพัฒน์ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
20 สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
21 คุณเกรียงไกร ไชยพยอม สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณเกรียงไกร ไชยพยอม
22 คุณเกรียงไกร ไชยพยอม สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
23 คุณสมศักดิ์ เสถียรวาณัช คุณสมศักดิ์ เสถียรวาณัช สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
24 สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
25 สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง ด.ญ.ปณิชา ศรีบุตตะ ด.ช.ชวกฤษ โยนจอหอ
26 บริษัท 168 เค.ซี.พี.จำกัด คุณจมาภรณ์ เฉิดมนูเสถียร สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
27 คุณยี แซ่ฮุ่น สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
28 สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
29 คุณวิโรจน์ ทานัชฌาลัย สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณพิมพา ชาญแสง
30 คุณธีรัช พยุงธนากร คุณณัฐนาถ หลิมไชยกุล สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง

 

วันที่
อาหารกลางวัน
อาหารว่าง
อาหารเย็น
1 สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
2 คุณชิวาภา โพธยารนุวัตร คุณผกามาศ จารุเสถียร สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
3 คุณนุศรา เจริญชัยพงศ์ คุณจงกลณี ไทเกื้อ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
4 คุณจารุวรรณ ปวิตตริสิ คุณชญาภรณ์ ดมจิโน สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณศริเมศร์ ธนเศรษฐ์วรากูล
5 คุณกัชชลาธณา บุวัตน์วัฒนา สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณเพ็ญบุญ
6 สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
7 คุณธนพร ธนากิจอำนวย สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
8 สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณรัศมี สุขชัยศรี สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
9 คุณธำมรงค์ หมื้นปราบ คุณรัษฎากร เฟอกูสัน สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
10 สมาคมเครื่องทำความเย็นไทย สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณชัยยุทช อัฑฒ์กำพล
11 คุณภิรมย์ ฐิตเจริญวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. คุณธำรง ธวัชวะชุม คุณภิรมย์ ฐิตเจริญวงศ์
12 คุณธนวรรธน์ โตอินทร์ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
13

ครอบครัวข้าราชบริพารที่พักเขตพระราชฐานในพระองค์(ติวานนท์)

คุณชุมพล วีระวงษ์

สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
14 ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พมจ. สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณปทุม กลิ่นหอม
15 คุณรุ่งโรจน์ ควงยุตมงคล สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
16 สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณปิยนุช สุขศิริกุล คุณลลดา ปัญญาวงศ์
17 บริษัท แจสเบอรี่ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณละเมียด วิทูวินิต
18 คุณกิตติต วรานนท์ คุณศิริรัตน์ ธนะสมบูรณ์ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
19 คุณมัลลิกา เภสัชชา สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณมัลลิกา เภสัชชา
20 คุณสุภรณ์ กิตติรัตนวิวัฒน์ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
21 บริษัท 168 เค.ซี.พี. จำกัด พ.ต.ท.หญิงอุทัยวรรณ เผ่าพันธุ์ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
22 สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณพิชญา อมรเวช สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
23 สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
24 คุณพิมพ์ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
25 สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณมิธิรินทน์ เศรษฐ์ยากร สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
26 คุณอุษณีย์ ฉัตรปวีณ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณจริยา บุญรอด
27 คุณณนฐวัชน์ ฐิตเจริญวงศ์ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณณนฐวัชน์ ฐิตเจริญวงศ์
28 สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
29 คุณศันส์ศิษฎ์ เกษมสัน ณ อยุธยา สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
30 คุณสุธาวัลย์ จันทร์ศรี คุณณรงค์ ลิมปะสนธิพงษ์ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
31 ด.ช.ชินกฤติ ฐิตเจริญวงศ์ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง ด.ช.ชินกฤติ ฐิตเจริญวงศ์

 

วันที่
อาหารกลางวัน
อาหารว่าง
อาหารเย็น
1 คุณเอปแก้ว ไพรจันดา คุณวินัย คุณสะเทิน วินัยสุรเทิน  
2 คุณณภัสสินี สุวิริยหมั่นกิจ คุณพนิฑา ซองอนันตะรัตน์ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
3 สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณภคิสร ปริยสินพัฒน์ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
4 คุณธัญพร พูลพุ่ม สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณพิมพัชฌา วุฒิพงษ์ธนกุล
5 คุณศรินทิพย์ วงษ์สะอาด สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
6 บริษัท สยามธนากรเอ็นจิเนียร์ริ่ง จำกัด สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณมัลลิกา ตระกูลไทย
7 คุณเขมนิจ อินทองปาน ด.ญ.วิณณดา ด.ญ.มนัสนัน ด.ช.กวินทร์ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
8 คุณปิยวรรณ โพธิ์ทอง และคณะ คุณกนกพร คุณณรล วิทูรประสาทผล สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
9 คุณบุษรา จิตพนมกาญจน์ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณจุฑาทิพย์ แสงศิลา
10 พระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ    
11 คุณเอกรัฐ ธเนศรักษา สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณยูริ อาไซ
12 คุณสุภาวด คุณจักรเสรี สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
13 สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณศศกร ทุมวิภาต สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
14 คุณณรงค์ ลิมปสนธิพงษ์ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณณัฐรตา ฐิตินาถวงศ์
15 คุณอารมณ์ รัตนวงศ์พิบูลย์ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง บริษัท 168 เค.ซี.พี จำกัด
16 คณะคุณจิรยุ อานุภาวธรรม คุณปิยนุช สุขศิริกุล สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
17 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร    
18 คุณภาณิชา สัตยาประเสริฐ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
19 คณะคุณจิรวัฒน์ อานุภาวธรรม สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณปภาพร งามพิทักษ์จิตต์
20 คุณอภิญญา หมั่นคติธรรม สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
21 คุณจิราภัค หวังอนุตร สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณฝ้าย
22 คุณภามณี เกษมสันต์ ณ อยุธยา คุณธัญภัค สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
23 สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณกุ้ง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
24 คุณกษิดิ์เดช สาโสตร์ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
25 คุณณฤพรรณ เชื้อจินดา คุณประติภา กนกกันฑพงษ์ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
26 สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
27 ด.ช.กษิดิเดช ฐิตเจริญวงศ์ คุณเลอสุข สุวรรณฑล สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
28 คุณสุจิตรา พนมวัน ณ อยุธยา สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณศิรเมศร์ ธนาเศรษฐวรากุล
29 คุณชวฤทธิ์ ฐิตเจริญวงศ์ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณชวฤทธิ์ ฐิตเจริญวงศ์
30 คุณบุศธินทร์ แสนศักดาธนพนธ์ คุณวงษ์รัตน์ ออรัตนชัย สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
31 คุณวิรุฬ รักนุ้ย คุณธิดาวรรณ ตัณทนันท์ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง