วันที่
อาหารกลางวัน
อาหารว่าง
อาหารเย็น
1 บจก ปราสาททองโอสถ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณสุวพัชร ทูลพทธา
2 คุณชื่นชม คุณปรัชญา นาจจุง คุณศิริพรรณ ทาคำ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
3 คุณกนกศักดิ์ ภีมะโยธิน สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณโมนา คำหอมกุล
4 คุณวรรณ พันทนนท์ คุณกีรติรัชต์ สกุลชนะรัตน์ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
5 คุณชาตรี พินใย สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณเฟิร์น
6 คุณวิมลัศว์ บอร์ช สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณรพีธร เกษมสันต์ ณ อยุธยา
7 คุณฤคินันท์ สุขประสาศ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณอาภาสินี วงศ์ปาน
8 คุณสุนทร คุฯสุภาพร คุณมุทิตา คุณธนธรรม สุนทราทรพิพัฒน์ และครอบครัว คุณพัชราภรณ์ ฉายเหมือนวงศ์ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณกิตติคม ฐิติวัฒนา
9 คุณอรัญญา พรมมา สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณธนู เพชรพลากร
10 คุณวิโล กุลภาวรากร สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณรนนท์ ทองอั๋น
11 คุณปุญสิริ พรมอุปกร สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
12 คุณพันธชาติ คุณสรธร ฐิตเจริญวงศ์ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณพันธชาติ คุณสรธร ฐิตเจริญวงศ์
13 บริษัทแมงโก้คอนศัลแตนท์ จำกัด สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณจารึก วัฒนาโกศัย
14 คณะลูกศิษย์พ่อปู่ขุนผาเมือง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณปัญจรัตน์ สะสม
15 คุณปิยวรรณ รอดเกษม คุณศรีสุดา เจริญพานิช สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
16 คุณเพชรปทุม รอดเกษม สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณญรรนต - ธนพร นิธากร และครอบครัว
17 คุณสุคนธา ปรีดี คุณชินยารสสน ธิเณช สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณบุษษา อุดมศิริกุล
18 คุณวรารัตน์ ชีวะวิชวาลกุล คุณบุศรินทร์ แสนศักดาธนานท สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
19 คุณประเสริฐ สุนทรปกาสิต ด.ญ.ชนินทร์ธิดา ชื่นอิ่ม ด.ญ.ชนินทร์ธิดา ชื่นอิ่ม
20 คุณชัชฎา พยุงธนาทร สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณองค์อร อุมาภรณ์สกุล
21 คุณวรางคณา วิภาตะศิลปิน สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
22 คุณชัญญานุช สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณสุกัญญา ธัญญะตุลย์
23 คุณพรเพ็ญ อินอำพร สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง ด.ญ.กัญญ์ดิภัค บุญแก้ว
24 คุณศิระษา สัมฤทธิ์ผลเกิด สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณศิรเมศร์ ธนาเศรษฐวรากุล
25 คุณอุไรวรรณ แซ่ตั้ง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณแม่ซูลั้ง แซ่ลี้
26 บริษัท 168 เค ซี พี จำกัด คุณปิยนุช สุขศิริกุล สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
27 คุณพิชา ศรีคันสนีย์ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณสุมณี พวงรัตน์
28 คุณพลางกูร โสภณนรางกูร สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง

 

วันที่
อาหารกลางวัน
อาหารว่าง
อาหารเย็น
1 คุณธวชะย - ชัชฎา พยุงธนากร และครอบครัว คุณณษภร สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
2 หม่อมหลวงพงศ์ธร เกมษมสันต์ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
3 คุณนิพนธ์ คุณจิงอิง ตันติพลพันธ์ และครอบครัว คุณธนวรรศว์ เศรษฐพฤกษา สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
4 คุณมณีษา ตุลวรรชนะ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณประทุมแก้ว ช้างพุก
5 คุณน้ำฝน บูชา สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณนพัชนันท์ นวกิจรังสรรค์
6 คุณอติกานต์ นิทัศนานนท์ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณมิ้ว
7 คุณเกษรา เจติบานุวัตร สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
8 พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณปาริชาติ อำนวยพรรัชต์
9 สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
10 กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณดิลก ตระการเถลิงศักดิ์
11 คุณปราณี แซ่ลี คุณดวงนภาภรณ์ วงศาโรจน์ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
12 คุณพินิจ โพธิ์แก้ว คุณจิรภัค วงษ์ชื่น สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
13 สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
14 คุณปิ่นณิชา อ่อนนุช สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
15 คุณอุดมทอง จิตอุดมธรรม สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง บริษัท 168 เค.ซี.พี. จำกัด
16 บจก ซีเคโซลูชั่น เซอร์วิสเซส คุณหนึ่งฤทัย แซ่เตียว สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
17 คุณสุธาวัลย์ จันทร์ศรี สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณพิมพรรณ หนูวรรณะ
18 คุณชมภัสสร ผลชนะศักดิ์ บริษัท พันเอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
19 คุณศิราเมศร์ ธนาเศรษฐ์วรากุล คุณเฉกจันทร์ นนธีรวิทย์ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
20 คุณพรทิมา รุ่งโรจน์วานิจกุล สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณสมเกียรติ เรืองสุรเกียรติ
21 คุณณรศิรากร ไชยพยอม สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณณรศิรากร ไชยพยอม
22 คุณเศษฐิญาดา ฉิ่มมี่ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณธนู เพชรพลากร
23 อาเซียนบิวตี้คลีนิคและบ้านพาราไดร์ คุณปิยนุช สุขศิริกุล สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
24 คุณพรรณนารา ตรีวิชาพรรณ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณอุษาวดี อภิชาติธนพัฒน์
25 บริษัท เจวีคอนสตรัคชั่น แอนด์ซัพพลาย จำกัด บริษัท เจวีคอนสตรัคชั่น แอนด์ซัพพลาย จำกัด สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
26 คุณดารินทร์ ประดิษฐทัศนย์ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณโอ้ คุณอ้วน อลิอันซ์
27 คุณพงศธร ขาวขำ คุณพิมพิลา ขาวขำ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณพงศธร ขาวขำ คุณพิมพิลา ขาวขำ
28 คุณชลชิชา รุ่งศรี สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณนฤมล ธัญขิรา เรืองชานนท์
29 คุณปุณณารมย์ บุญตา คุณหฤทัย อิ่มจันทร์ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
30 ร้อยตำรวจเอกสุฤทธิ์ หลวงวงศ์ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
31 คุณรวีภัทร์ จงไพบูลย์กิจ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณจินท์จุฑา กิตติ์ธนภิญโญ

วันที่
อาหารกลางวัน
อาหารว่าง
อาหารเย็น
1 คุณณษภร สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณณษภร
2 คุณณัฐพล ฐิตเจริญวงศ์ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณณัฐพล ฐิตเจริญวงศ์
3 คุณจำเนียร ใจทัศน์กุล คุณสมเกียรติ ศิริธัญญะรัตน์ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
4 คุณแพง ชินพงศ์ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณณษภร
5 บริษัทวิริวิริยา กรุ๊ป จำกัด สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณอภิษฐา รัตนโอกาส
6 คุณวสุ นพนันท์โชติ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
7 พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
8 คุณณษภร สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณณษภร
9 คุณพิมลพร ไชยพรหมมา สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณองค์อร อุมาภรณ์กุล
10 คุณอรยา ประเสริฐ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณศิรเมศร์ ธนเศรษฐ์วรากุล
11 คุ.ธงธวัช บุญย้อยหยัด สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณปรางทิตย์ อาทิตย์ฉาย คุณภัคษนัญฐ์ พฤทธิ์ศุภกานต์
12 คุณรินรดา เจริญวิทรัยสกุล สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณณษภร
13 คุณสวัตติ์ ชยะ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณสวัตติ์ ชยะ
14 คุณทองสุข พิพัฒน์นวกิจ คุณกาญจนา หมื่นสิทธิแพร่ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณณษภร
15 บริษัท เอิล เอ็น อาร์ อาร์ เอส โซ ซิเอทส์ จำกัด สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณณษภร
16 คุณอานนท์ สิทธิเวช สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณรมิดา ไชยภรธรรม
17 คุณเศรษฐวัฒน์ ตระกูลภักดีชุมพล สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณธนะวรรธน์ บริพัธรริธนโชติ
18 พลเรือโทวรศักดิ์ ปุณยานันต์ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณณษภร
19 คุณสุรเชษฐ์ ศิริวงศ์ทรัพย์ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณนภาวิไล รังศ์สิงห์พิพัฒน์
20 คุณณษภร คุณปิยนุช สุขศิริกุล สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
21 คุณพงศ์สันต์ เศรษฐพฤกษา สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณณษภร
22 บริษัท ดิจิตอลคอมจำกัด สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณณษภร
23 คุณจารุวรรณ ตั้งโชภณ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณสมรักษ์ เหลืองธีรภาพ คุณจักรัตน์ เหลืองธีรภาพ
24 บริษัท ฮาวเวิร์ด ลิฟท์ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณสฐีรณัฐ ลาภไกวัล คุณณัฐสมน เทวฤทธิ์
25 คุณอุษณีย์ มีลาภา คุณสุนิยาต์ อมรพิมล สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
26 บริษัท 168 เค.ซี.พี. จำกัด สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณณษภร
27 คุณไทร่า ฟรังเงอร์ คุณไทร่า ฟรังเงอร์ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
28 บริษัท พีทีเอส คอมมิเนชั่น จำกัด สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณกุลชญา พูลจำปา
29 คุณชยุต เศรษฐพฤกษา สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณณษภร
30 คุณพิสิษฐ์ นัตรวิวัฒนากุล คุณ นุจรี ขาวฉวีรัตนชาติ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณญาดา เตาลยานนท์
31 คุณชัชฎา พยุงธนากร และครอบครัว สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณวิวัฒน์ ภู่เพียงใจ