วันที่
อาหารกลางวัน
อาหารว่าง
อาหารเย็น
1 สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
2 พตท.เกรียงไกร ขวัญไตรรัตน์ คุณนฤมล แตงอ่อน สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
3 คุณธนัชภัค บวรธัญจินดา สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณนฤดล โชคชัย เพิ่มพูนผล
4 คุณขวัญใจ ศิริวงศ์ทรัพย์ คุณวุ้น สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
5 คุณณัชชา อุ่นสุวรรณ์ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
6 สำนักงานอัยการพิเศษ ฝ่ายคดีปกครอง 1-2 สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
7 การไฟฟ้าฝ่ายผลิต พนักงานงานฝ่ายวิศวกรรมโรงไฟฟ้า บริษัท RECOLEB จำกัด สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
8 คุณอุไร พึ่งสุกแดง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณองอาจ ศรีพิพัฒน์พร้อม
9 คุณเอมสิริน สวนนุช สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณซูยีระท์ อาแวกือจิ
10 สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
11 คุณวิบูลย์จิต วิทยานุรารักษ์ คุณประพินพร ชูสุข สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
12 สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณวณิชกิตติ์
13 สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณจินตนา สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
14 คุณวรรณนิตย์ ทรงเวชเกษม คุณณัฐพงษ์ เฮงไพศาลศิริ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
15 สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
16 คุณพีระพรรณ เกษมสัน ณ อยุธยา สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณปัทมาภรณ์ จิตมานิชเสถียร
17 ครอบครัวอิงค์พรสิน และเพื่อนๆ คุณเตือนใจ เตชพรรุ่ง เจ้จู คุณพุทธิพร วินิจฉัยพัฒนกิจ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
18 สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
19 ด.ช.ปรานต์ ราษฎรวิจิตร คุณวันชุรี สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
20 คุณหนึ่งหทัย นาราญานันทพ์ธาน คุณพรนภา โพธิ์หล้า สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
21 บริษัท VR THE FUTURE จำกัด คุณปิยนุช สุขศิริกุล สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
22 คุณมนตรี สัตตบงกช สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณพัชรพล ถนอมทรัพย์
23 คุณศศิรัตน์ กุละปาลานนท์ คุณเมย์ พิมพา วงศ์เทพ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
24 คุณธนากร คุณสมใจ คุณวรพจน์ คุณแพน สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
25 คุณพวงทิพย์ ลิมป์กาญจนวัฒน์ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณณัฐณิชา วัฒนสุข
26 คุณปิ๊ก คุณภาวนา ชีกรรแสง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
27 บริษัท ประภาคาร และความหวัง บริษัทโพสเซฟี่กรุ๊ป จำกัด สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
28 คุณฐิติดาภา ฉัตรนรัตนกุล สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณพิชาภัค ต่ายเทศ
29 บริษัท เอ็กเซดี้ (ประเทศไทย) จำกัด คุณนวรัตน์ ชัยลือกิจ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
30 สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณภูิศิษฐ์ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
31 สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง

 

วันที่
อาหารกลางวัน
อาหารว่าง
อาหารเย็น
1 คุณกีตาร์ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
2 ครอบครัวนนท์ ด.ญ.ปวริศา ศรีจันทร์ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
3 คุณณัฐพร ล้อมวงศ์วิทยา คุณรวิภัทร ภูศานุวงศ์ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
4 คุณชิสา นานาเจริญภพ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
5 สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
6 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
7 คุณอลิสา กลิ่นเกษร คุณปราณี สัมฤทิ์มีผล สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
8 คุณพีช ปัณฑวนันท์ คุณศิรินภา ป่ายปาน สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณธเนศพล ธนปุณยวัตน์
9 สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณดู๋ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
10 คุณจิตรลดา และคณะ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณเย็นฤทัย เกษี
11 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
12 สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณกฤณา ไวยเวทา สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
13 สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
14 คุณปู่ขุนผาเมือง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
15 สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
16 คุณดวงพร ชาติกระพันธุ์ คุณบี สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
17 คุณอีฟ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
18 คุณสุปรียา เกดอ ซวาทส์ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
19 คุณประเสริฐ สุนทรปกาสิต สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง ด.ญ.ชนินทร์ธิดา ชื่ออิ่ม
20 คุณชัชฎา พยุงธนากร นิสิตปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรน์มหาวิทยาลัย สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
21 คุณไชยทัศน์ กิตินุกูลศิลป์ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
22 สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณปิยนุช สุขศิริกุล สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
23 คุณภาสินี เตชาภิประณัย สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
24 คุณศรินทิพย์ วีระวงศ์ คุณดวงกมล อินทรพราหมณ์ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
25 คุณรัฎฎิการ์ พานิชไตรภพ คุณสิทธิชัย คำใจ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
26 สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณลูกพิช สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
27 สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
28

พลโท ฐิตะฐาน สุขศรี ผู้ว่าราชการที่พักเขตพระราชฐานในพระองค์ฯ (ติวานนท์) พร้อมด้วยครอบครัวข้าราชบริพารฯ และคณะ

สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง

 

วันที่
อาหารกลางวัน
อาหารว่าง
อาหารเย็น
1 คุณธงชัย คุณชัชฏา พยุงธนากร คุณแพรว สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
2 หม่อมหลวงพงศ์ธร เกษมสันต์ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
3 คุณภัทรานิษฐ์ เตชะกุลวณิชย์ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
4 คุณธนนริศร์ ศิริมุขธนานันท์ คุณเศรษฐพัฒน์ เกษมศุภนันท์ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
5 คุณนพัชนันต์ นวกิจรังสรรค์ คุณรัชนีกร ปรืองาม สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
6 คุณธัญญ์นลิน รุ่งสิกุลวัฒน์ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณวุฒิชัย สิมะยจวบุญ
7 สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณกิตติ์รวี ศักยะชุติพัฒน์
8 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์สิรวัณณวรีนารีรัตน์ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
9 ศูนย์หนังสือ ม.เกษตรศาสตร์ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
10 สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณภาคิน ภูตระกูล สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
11 คุณสิริกร นนท์วรกิจ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
12 สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
13 คุณปิ่นศรี ลิยะมาพรสกุล คุณกิตติ บุญเกิดทรัพย์สิน สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
14 คุณณัฏฐพัชร์ สิริวราธีรภัทร สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
15 สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณอรอนงค์
16 คุณพลอย คุณปิยนุช สุขศิริกุล สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
17 สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณปาล์ม สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
18 คุณวีนา คุณวราภรณ์ พรมมาสี สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
19 ด.ญ.ศิวปรียาพร มณีสุวรรณ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
20 ด.ญ.ณริศรากร ไชยพยอม สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง ด.ญ.ณริศรากร ไชยพยอม
21 สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
22 สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
23 คุณภพ วศินวสุกุล คุณเทียมแข จักรวุฒิ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
24 คุณขวัญธิดา คุณวีริส คุณอธิศ วัฒนวรกิจกุล คุณพาธิดา แซ่ลิ้ม สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
25 สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
26 คุณวราภรณ์ ปิ่นแก้ว คุณภัสสร บุญศิริ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
27 สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
28 คุณบัญชา ชำนาญจักร สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
29 สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
30 สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง คุณอรยา ขาวบริสุทธิ์ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง
31 คุณธัญธร เขมาวุฆฒ์ สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง สถานคุ้มครองฯจัดเลี้ยง