Fueng Fah Home For Persons with Disabilities Protection and Development,Nonthaburi Province
 

ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒
ชาย ๒๓๕ คน
หญิง ๑๔๗ คน
รวม ๓๘๒ คน

ชื่อผู้มีจิตศรัทธาเลี้ยงอาหารเด็ก
ประจำวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒

อาหารกลางวัน

อาหารเย็น

 

คุณพวงทิพย์ ลิมป์กาญจนวัฒน์

 

คุณณัฐณิชา วัฒนสุข
 
 
จำนวนผู้เข้าชม Website counter