กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
สำนักบริการสวัสดิการสังคม
สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ
สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด (บ้านนนทภูมิ)
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา (บ้านเฟื่องฟ้า)
สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาชาย (บ้านราชาวดีชาย)
สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา ราชบุรี
สถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลาบ้านกึ่งวิถีชาย
สถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลาหญิงบ้านกึ่งวิถี
สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพพระประแดง
สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพบางปะกง
สถานสงเคราะห์คนพิการการุณยเวศม์
ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการพระประแดง
ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน
ศูนย์บริการสวัสดิการสังคมเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ (ราชินี)
ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการนครศรีธรรมราช
สถานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการบ้านทองพูนเผ่าพนัส
ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการขอนแก่น
ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคาย
สถานแรกรับคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี
 
สถานสงเคราะห์ชายธัญญบุรี
 
สถานสงเคราะห์หญิงธัญญบุรี
 
สถานแรกรับคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน
 
สถานสงเคราะห์ทับกวาง
 
สถานสงเคราะห์กุ่มสะแก
 
สถานสงเคราะห์ประจวบคีรีขันธ์
 
สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งภาคใต้ นครศรีธรรมราช
 
สถานสงเคราะห์วังทอง
 
สถานสงเคราะห์บ้านเมตตา
 
สถานสงเคราะห์บ้านนิคมปรือใหญ่
 
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง
 
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ เชียงใหม่
 
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค
 
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ ยะลา
 
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านภูเก็ต
 
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์
 
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์
 
ศูนย์พัฒนาการจัดการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี
 
ศูนย์พัฒนาการจัดการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง
 
ศูนย์พัฒนาการจัดการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม
 
ศูนย์พัฒนาการจัดการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา
 
ศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น
 
กองการศึกษาเพื่อคนพิการ
 
มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ (มพก.)
 
สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย
 
กลุ่มวิจัยและพัฒนาอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ
 
สถาบันราชานุกูล
 
มูลนิธิคุ้มครองเด็ก
 
มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก
 
กองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน
 
ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
 
มูลนิธิสุขภาพไทย
 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)