สถิติข้อมูลเด็ก ณ กุมภาพันธ์ 2564

 

สาเหตุการรับเข้า
1. ถูกทอดทิ้ง
68 คน
2. ครอบครัวประสบปัญหายากจน
201 คน
3. อื่นๆ บุตรผู้ต้องขัง , ถูกทารุณกรรม
104 คน
 
รวม
373 คน

 

ความสามารถในการช่วยเหลือตัวเอง
1. ช่วยเหลือตัวเองได้
62 คน
2. ช่วยเหลือตัวเองได้บ้าง
152 คน
3. ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
159 คน
รวม
373 คน
ประเภทความพิการของเด็ก
1. พิการทางการเห็น
16 คน
2. พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย
11 คน
3. พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย
45 คน
4. พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม / พิการทางออทิสติก
19 คน
5. พิการทางสติปัญญา
93 คน
6. พิการทางการเรียนรู้
2 คน
7. พิการมากกว่า 1 อย่าง หรือพิการซ้ำซ้อน
187 คน
 
รวม
373 คน